U84419 daifucong

    • 5.2K提交
    • 1.6K通过
    • 907排名
  • 用户 ID84419
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2018-01-19 12:20

博客

难易度统计

尚无评定 10
入门难度 265
普及- 247
普及/提高- 217
普及+/提高 136
提高+/省选- 295
省选/NOI- 335
NOI/NOI+/CTSC 89

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P2352] [P1004] [P2398] [P1005] [P1006] [P2742] [P1007] [P1008] [P1009] [P1010] [P1787] [P1011] [P1012] [P1013] [P2566] [P1014] [P1015] [P3238] [P1016] [P1017] [P1018] [P1669] [P1019] [P1919] [P1020] [P1228] [P1021] [P2666] [P1022] [P1024] [P1025] [P1026] [P2870] [P1027] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1032] [P1033] [P1034] [P1035] [P2017] [P1036] [P1037] [P1978] [P1038] [P2335] [P1039] [P1040] [P1993] [P1041] [P1042] [P2953] [P1043] [P2667] [P1044] [P1045] [P1847] [P1046] [P1047] [P1048] [P2260] [P1049] [P2089] [P1050] [P1051] [P2011] [P1052] [P1053] [P1054] [P1055] [P1056] [P1057] [P1058] [P1059] [P1060] [P2183] [P1061] [P1062] [P1063] [P1064] [P1065] [P1066] [P1067] [P2220] [P1068] [P2103] [P1069] [P1070] [P1071] [P1072] [P1073] [P1074] [P1075] [P1076] [P2334] [P1077] [P1079] [P1080] [P2783] [P1081] [P1082] [P1083] [P1716] [P1084] [P3273] [P1085] [P1727] [P1086] [P2973] [P1087] [P1088] [P2065] [P1089] [P2358] [P1090] [P2011] [P1091] [P1092] [P1093] [P1094] [P1095] [P2117] [P1096] [P1097] [P1098] [P1099] [P1100] [P1101] [P1102] [P1825] [P1103] [P1104] [P1178] [P1106] [P1505] [P1107] [P1108] [P1110] [P1111] [P2779] [P1113] [P3370] [P1115] [P1116] [P2700] [P1117] [P1118] [P1122] [P1561] [P1125] [P1933] [P1126] [P1129] [P1130] [P1131] [P1003] [P1134] [P1135] [P2567] [P1137] [P2620] [P1138] [P1140] [P2628] [P1141] [P1144] [P1145] [P1133] [P1147] [P1149] [P1150] [P1024] [P1151] [P1152] [P1155] [P1156] [P2401] [P1157] [P1158] [P1160] [P1162] [P1164] [P1167] [P1168] [P1383] [P1169] [P2793] [P1170] [P1177] [P1179] [P1184] [P1186] [P2466] [P1190] [P1192] [P1195] [P1449] [P1196] [P2664] [P1197] [P1198] [P1199] [P1200] [P1607] [P1201] [P2090] [P1202] [P1203] [P1204] [P1205] [P1052] [P1206] [P1689] [P1207] [P1208] [P1722] [P1209] [P1283] [P1211] [P1213] [P1214] [P1215] [P1216] [P1217] [P1525] [P1218] [P2025] [P1219] [P3135] [P1220] [P1223] [P1253] [P1225] [P1226] [P2636] [P1228] [P1233] [P2980] [P1236] [P2546] [P1238] [P1239] [P1241] [P2414] [P1242] [P1244] [P1247] [P1476] [P1252] [P1255] [P1257] [P1259] [P3180] [P1265] [P2849] [P1268] [P1273] [P1278] [P1279] [P3318] [P1280] [P1281] [P3231] [P1282] [P2396] [P1288] [P1290] [P1296] [P2007] [P1297] [P2534] [P1299] [P1303] [P1582] [P1304] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P1309] [P1310] [P2526] [P1311] [P1312] [P3420] [P1313] [P1314] [P2207] [P1316] [P1317] [P2849] [P1319] [P1320] [P1321] [P1080] [P1328] [P2163] [P1330] [P1332] [P1339] [P1341] [P2902] [P1346] [P2698] [P1349] [P3094] [P1351] [P1352] [P1353] [P1322] [P1355] [P1359] [P1363] [P1365] [P1371] [P2285] [P1372] [P1382] [P1373] [P1378] [P1379] [P1383] [P1387] [P1396] [P1403] [P1420] [P2711] [P1421] [P1422] [P1423] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1432] [P1433] [P1412] [P1434] [P1435] [P1439] [P1440] [P1441] [P1443] [P1449] [P2320] [P1450] [P1451] [P2004] [P1456] [P1457] [P1458] [P1459] [P1460] [P1461] [P1291] [P1463] [P1464] [P1465] [P1466] [P1467] [P1468] [P1886] [P1469] [P1470] [P1472] [P3004] [P1473] [P1474] [P1475] [P1477] [P1478] [P2825] [P1480] [P1482] [P1483] [P1484] [P1938] [P1486] [P1494] [P2839] [P1495] [P1498] [P3115] [P1501] [P2949] [P1507] [P2696] [P1508] [P2755] [P1514] [P1516] [P1517] [P1518] [P1519] [P1522] [P1525] [P1529] [P2461] [P1530] [P2922] [P1531] [P1533] [P1820] [P1534] [P1536] [P1540] [P1541] [P1542] [P1543] [P1546] [P1547] [P1548] [P1549] [P1550] [P1551] [P1552] [P1056] [P1553] [P2839] [P1554] [P1185] [P1560] [P2986] [P1561] [P2398] [P1563] [P1648] [P1567] [P1569] [P1576] [P1579] [P1580] [P3547] [P1582] [P1583] [P1585] [P1590] [P1591] [P1596] [P1108] [P1597] [P1598] [P1599] [P1600] [P1491] [P1601] [P1984] [P1603] [P1604] [P1605] [P1613] [P1614] [P1392] [P1615] [P1616] [P1621] [P1631] [P1015] [P1634] [P1636] [P1934] [P1637] [P1640] [P1641] [P1727] [P1644] [P1645] [P1650] [P1651] [P1654] [P3504] [P1655] [P1664] [P1665] [P1679] [P1683] [P1540] [P1703] [P1706] [P2476] [P1713] [P1236] [P1720] [P1722] [P1616] [P1726] [P1727] [P1264] [P1729] [P1734] [P1739] [P2039] [P1742] [P1743] [P2656] [P1744] [P1746] [P3424] [P1747] [P1748] [P1760] [P1765] [P2593] [P1772] [P1774] [P1783] [P1784] [P1789] [P3260] [P1795] [P3300] [P1801] [P1802] [P1803] [P1806] [P1815] [P1816] [P2009] [P1824] [P1825] [P1827] [P2379] [P1828] [P2820] [P1830] [P1832] [P1833] [P1842] [P1843] [P1850] [P1851] [P1855] [P1863] [P1865] [P1869] [P2079] [P1876] [P1879] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1890] [P3409] [P1892] [P1894] [P3512] [P1896] [P1901] [P1903] [P2313] [P1908] [P2387] [P1909] [P1910] [P1914] [P1917] [P2124] [P1919] [P1926] [P1930] [P1932] [P1939] [P1941] [P1954] [P3127] [P1955] [P1962] [P1963] [P1601] [P1965] [P1966] [P1967] [P1968] [P1969] [P3227] [P1970] [P1972] [P1979] [P1980] [P1981] [P3218] [P1982] [P1983] [P1984] [P3523] [P1986] [P2891] [P1991] [P1993] [P2829] [P1994] [P1996] [P1999] [P2005] [P2006] [P2984] [P2007] [P1083] [P2010] [P2925] [P2014] [P2016] [P2023] [P2024] [P1440] [P2027] [P2035] [P2038] [P1222] [P2041] [P2042] [P2043] [P2044] [P3301] [P2048] [P2049] [P2050] [P2051] [P2052] [P2053] [P2672] [P2055] [P2570] [P2058] [P2059] [P1084] [P2068] [P2072] [P2073] [P2078] [P3504] [P2084] [P2085] [P2775] [P2089] [P2094] [P1072] [P2097] [P1973] [P2109] [P2111] [P2879] [P2114] [P2118] [P2141] [P2142] [P2146] [P1889] [P2147] [P1660] [P2149] [P1509] [P2150] [P2720] [P2152] [P2153] [P2158] [P2169] [P2170] [P2173] [P1560] [P2178] [P2181] [P1151] [P2184] [P2185] [P2192] [P3319] [P2195] [P2196] [P2197] [P2673] [P2199] [P3280] [P2201] [P3105] [P2204] [P2216] [P2221] [P2222] [P2229] [P2234] [P2239] [P2243] [P2252] [P2002] [P2256] [P2258] [P3163] [P2261] [P2057] [P2264] [P2774] [P2272] [P2428] [P2279] [P2280] [P2281] [P1189] [P2286] [P2292] [P2294] [P1385] [P2296] [P3163] [P2299] [P2307] [P2308] [P1075] [P2312] [P2313] [P3107] [P2320] [P2324] [P2327] [P2330] [P2331] [P2341] [P2342] [P2346] [P2347] [P2351] [P1544] [P2356] [P1009] [P2360] [P1081] [P2366] [P2367] [P2368] [P2375] [P3084] [P2378] [P3470] [P2380] [P2382] [P1321] [P2386] [P2387] [P2393] [P1542] [P2394] [P2396] [P2397] [P1167] [P2403] [P2412] [P2417] [P2419] [P2420] [P2421] [P2918] [P2430] [P2444] [P2449] [P3204] [P2467] [P2471] [P2473] [P2475] [P2480] [P2482] [P2483] [P2177] [P2485] [P3088] [P2486] [P2495] [P2509] [P1080] [P2515] [P3296] [P2518] [P2122] [P2519] [P2533] [P2534] [P2542] [P2548] [P2926] [P2550] [P1350] [P2555] [P2563] [P2572] [P2573] [P2574] [P2577] [P2578] [P2580] [P2585] [P2586] [P2587] [P2590] [P2596] [P3212] [P2602] [P2604] [P2606] [P2607] [P1212] [P2613] [P2615] [P2616] [P3409] [P2619] [P2626] [P1412] [P2634] [P2639] [P1539] [P2642] [P2657] [P2661] [P1795] [P2664] [P2665] [P2979] [P2668] [P2669] [P2670] [P2671] [P1478] [P2672] [P2242] [P2676] [P2677] [P2678] [P2679] [P1702] [P2680] [P2693] [P2694] [P2698] [P3327] [P2701] [P2705] [P2708] [P2721] [P2709] [P2273] [P2722] [P2723] [P2804] [P2724] [P2725] [P1985] [P2727] [P2728] [P2798] [P2729] [P2730] [P2731] [P2733] [P2734] [P2735] [P2736] [P2737] [P2740] [P2742] [P2743] [P2746] [P2749] [P2751] [P1045] [P2752] [P3343] [P2756] [P3493] [P2763] [P2764] [P2698] [P2765] [P2766] [P2767] [P2774] [P2783] [P2788] [P2653] [P2789] [P2800] [P2801] [P2529] [P2805] [P2812] [P2443] [P2814] [P2815] [P2820] [P2822] [P2827] [P2830] [P2831] [P3370] [P2835] [P3364] [P2837] [P2842] [P2846] [P2139] [P2855] [P2863] [P2864] [P2871] [P2872] [P2873] [P2517] [P2888] [P2900] [P2908] [P2909] [P1227] [P2910] [P1867] [P2911] [P2913] [P2921] [P2922] [P2925] [P1515] [P2935] [P2939] [P2952] [P3140] [P2955] [P2956] [P2464] [P2957] [P2482] [P2958] [P2779] [P2959] [P2965] [P2978] [P2988] [P3009] [P3012] [P3038] [P3056] [P2754] [P3065] [P1893] [P3084] [P3104] [P3119] [P3120] [P3121] [P3075] [P3128] [P3174] [P3129] [P3131] [P3150] [P3159] [P3160] [P3165] [P2085] [P3166] [P3177] [P1522] [P3178] [P3183] [P3187] [P3193] [P3195] [P3197] [P1766] [P3201] [P3203] [P3211] [P3222] [P3224] [P3225] [P3232] [P3239] [P3204] [P3243] [P3248] [P2257] [P3253] [P3258] [P3273] [P3275] [P3426] [P3285] [P3313] [P3082] [P3322] [P1950] [P3326] [P3332] [P3338] [P2403] [P3342] [P3348] [P3353] [P2476] [P3366] [P3030] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P2401] [P3371] [P1605] [P3372] [P3373] [P3374] [P3375] [P2916] [P3376] [P3377] [P1021] [P3378] [P1186] [P3379] [P1168] [P3380] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P1576] [P3385] [P1194] [P3386] [P1514] [P3387] [P3388] [P3389] [P1258] [P3390] [P1870] [P3391] [P3395] [P3398] [P3402] [P3414] [P3435] [P1173] [P3469] [P3521] [P1442] [P3590] [P3628] [P1659] [P3631] [P2511] [P3643] [P3648] [P1275] [P3650] [P3654] [P3684] [P2598] [P3687] [P3688] [P3690] [P1101] [P3695] [P3703] [P2343] [P3741] [P3742] [P3778] [P3796] [P3803] [P3804] [P3805] [P2519] [P3806] [P2985] [P3807] [P1076] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3825] [P3829] [P3830] [P3833] [P3834] [P3865] [P3180] [P3870] [P2123] [P3879] [P1088] [P3916] [P3919] [P3926] [P3950] [P3951] [P2884] [P3952] [P3448] [P3953] [P2625] [P3954] [P3955] [P2811] [P3956] [P1513] [P3957] [P3958] [P3959] [P3960] [P3966] [P1071] [P3969] [P3975] [P3978] [P3979] [P3980] [P1234] [P3984] [P3995] [P3495] [P4000] [P2631] [P4001] [P4008] [P2695] [P4029] [P4053] [P4070] [P1725] [P4092] [P1418] [P4114] [P4116] [P4122] [P4127] [P2716] [P4136] [P1664] [P4145] [P3174] [P4147] [P4149] [P1799] [P4163] [P4166] [P1133] [P4169] [P3199] [P4171] [P2013] [P4172] [P3029] [P4175] [P4178] [P2692] [P4180] [P4207] [P4208] [P4211] [P4212] [P4213] [P4219] [P4234] [P4238] [P4246] [P4248] [P1644] [P4254] [P2739] [P4284] [P4287] [P4294] [P4299] [P3034] [P4302] [P4305] [P4312] [P4315] [P4316] [P4317] [P4321] [P4325] [P4326] [P3440] [P4327] [P4328] [P4329] [P4331] [P1264] [P4332] [P4337] [P4338] [P1916] [P4344] [P4374] [P2687] [P4379] [P3257] [P4402] [P3069] [P4413] [P4414] [P1380] [P4427] [P4437] [P4445] [P4461] [P4467] [P4501] [P2535] [P4506] [P4513] [P4549] [P4560] [P2036] [P4567] [P4569] [P3306] [P4571] [P4573] [P4602] [P4606] [P4630] [P4631] [P4632] [P1167] [P4702] [P4710] [P4711] [P4717] [P4719] [P4721] [P4724] [P4751] [P4752] [P2478] [P4753] [P4768] [P4773] [P1928] [P4774] [P4777] [P4779] [P4782] [P4823] [P2291] [P4824] [P2448] [P4825] [P3361] [P4828] [P4829] [P4830] [P2854] [P4838] [P3390] [P4847] [P4868] [P1563] [P4884] [P1625] [P4892] [P4893] [P4894] [P4949] [P3312] [P4994] [P4995] [P5015] [P5017] [P3053] [P5018] [P5019] [P1921] [P5020] [P5021] [P1872] [P5022] [P5023] [P5024] [P3420] [P5043] [P5049] [P5089] [P2665] [P5104] [P1496] [P5110] [P5131] [P1128] [P5159] [P5160] [P2664] [P5161] [P5174] [P1399] [P5210] [P5216] [P5249] [P1626] [P5280] [P1961] [P5327] [P5354] [P5422] [P5444] [P2664] [P5468] [CF1A] [P2986] [CF2A] [CF3A] [CF4A] [CF5D] [P1842] [CF6A] [P1746] [CF9A] [P2454] [CF9C] [CF10D] [P2280] [CF11A] [CF11D] [CF12A] [CF16A] [CF20A] [CF20C] [P2725] [CF22A] [CF24D] [CF25A] [CF25B] [P2587] [CF26D] [CF27A] [P2004] [CF27E] [CF28C] [CF32B] [P2946] [CF34A] [CF34B] [CF34C] [P2978] [CF35A] [P3544] [CF35D] [CF36A] [CF41A] [CF43A] [CF44A] [P1000] [CF47A] [CF49A] [CF52A] [P2814] [CF57C] [CF57E] [P3054] [CF58A] [CF59A] [CF59B] [P1188] [CF60C] [CF61A] [CF68A] [CF69A] [CF71A] [CF86D] [P3057] [CF92A] [P3081] [CF92B] [CF96B] [P1695] [CF103A] [CF109B] [CF109C] [CF110A] [CF114A] [CF118A] [CF119A] [P1151] [CF123E] [P2098] [CF124A] [P2280] [CF125E] [P1805] [CF131A] [P3272] [CF133A] [CF134A] [CF136A] [CF155A] [CF160D] [CF161D] [CF163D] [P1614] [CF167A] [CF167B] [CF168A] [CF168B] [CF171A] [CF171B] [CF171C] [CF171D] [CF171E] [CF171G] [P3490] [CF191C] [CF230A] [CF231A] [P1832] [CF231E] [CF235B] [P1356] [CF236A] [P2505] [CF241D] [CF242A] [CF242B] [CF242C] [CF242E] [CF271A] [CF280C] [P1656] [CF281A] [CF282A] [P1229] [CF286E] [CF290A] [P3529] [CF293E] [P2702] [CF295D] [CF303E] [P3139] [CF339A] [CF343A] [CF343B] [CF343D] [P2889] [CF353E] [CF401D] [CF402D] [CF404D] [P2529] [CF405A] [CF409D] [CF409F] [P1070] [CF409G] [CF414E] [P3424] [CF431A] [CF431B] [CF431C] [CF431D] [CF431E] [CF433C] [P1735] [CF438D] [CF444E] [CF449B] [CF455C] [CF474A] [P2296] [CF484C] [CF492A] [CF500A] [P2590] [CF518A] [P2730] [CF519A] [CF519B] [CF519C] [CF519E] [CF520A] [P3231] [CF525E] [CF527A] [CF528D] [CF535A] [CF535B] [P1779] [CF535C] [CF535D] [CF542A] [P2332] [CF542E] [CF545E] [CF546A] [CF555E] [CF559C] [P1885] [CF571D] [CF573C] [CF580A] [CF596D] [CF599E] [CF614A] [P1566] [CF626G] [CF632E] [P2110] [CF650A] [CF650D] [CF653A] [CF653F] [CF656A] [CF662C] [CF677A] [P1891] [CF678A] [CF679A] [CF679E] [P2001] [CF681A] [P3258] [CF682C] [CF703A] [CF705A] [P1511] [CF712D] [P3405] [CF715C] [CF718D] [CF722E] [CF723E] [P2695] [CF725D] [CF727C] [CF727F] [P2436] [CF733A] [P3442] [CF735E] [CF741B] [CF746F] [P2057] [CF747A] [CF747F] [CF748A] [CF748B] [CF748C] [P3201] [CF748D] [CF753A] [P2422] [CF755G] [CF756D] [CF758A] [CF765E] [CF767A] [P1004] [CF767B] [CF767C] [P1844] [CF768F] [P2757] [CF771A] [P1602] [CF771C] [CF780G] [CF784B] [CF784E] [P3467] [CF784F] [P2044] [CF784G] [P1524] [CF797A] [CF797F] [CF799B] [CF802C] [CF802G] [CF804F] [CF805B] [P2998] [CF809B] [P2258] [CF815B] [CF815C] [CF815D] [CF827D] [CF835A] [CF853B] [CF859E] [CF863A] [CF864A] [P3484] [CF865C] [CF865D] [CF867A] [CF875B] [CF876A] [P1310] [CF878C] [CF879A] [CF884A] [CF887A] [CF888A] [CF888G] [P1858] [CF891A] [P2138] [CF891E] [CF893E] [CF894A] [CF895C] [P1730] [CF895D] [CF897A] [P3047] [CF898A] [P1932] [CF899A] [P3200] [CF903A] [CF903F] [P2594] [CF908A] [CF908B] [P1126] [CF908C] [CF908D] [CF909A] [CF909B] [P2466] [CF913A] [CF914A] [CF915A] [CF916A] [P1274] [CF916B] [CF916C] [CF916E] [CF918A] [CF919A] [CF919B] [CF919C] [CF932A] [CF937A] [CF939B] [P3005] [CF946A] [CF948A] [P2027] [CF949A] [CF949B] [P1428] [CF949C] [P1939] [CF949D] [CF950A] [CF950B] [CF954A] [P3275] [CF954B] [CF961A] [CF962A] [CF962F] [CF967A] [P2485] [CF976A] [P1915] [CF977A] [CF977B] [CF977C] [P2920] [CF977D] [P2617] [CF977E] [P2470] [CF977F] [CF978A] [P2152] [CF978B] [CF978C] [CF978D] [CF978E] [CF978F] [P2774] [CF978G] [P1091] [CF979E] [CF980A] [P1196] [CF983A] [CF983E] [CF984A] [CF984B] [CF988A] [P3376] [CF988B] [P2877] [CF989A] [P1771] [CF990A] [CF990B] [P3021] [CF990C] [CF990D] [CF991A] [P2479] [CF991B] [CF991C] [CF991D] [CF992A] [P1999] [CF992B] [CF992C] [P2171] [CF992D] [P1983] [CF993A] [CF993E] [CF994A] [CF996A] [CF996B] [P1002] [CF997A] [CF997C] [CF997D] [CF998A] [P3474] [CF998B] [CF999A] [P2570] [CF999B] [CF999C] [CF999D] [P1551] [CF999E] [CF999F] [P1694] [CF1000A] [CF1000D] [P2360] [CF1000E] [CF1003A] [CF1003B] [P1934] [CF1003C] [P1732] [CF1003D] [CF1004A] [P3199] [CF1004B] [CF1004C] [CF1005A] [CF1005B] [CF1005C] [CF1006A] [CF1006B] [CF1006C] [P1954] [CF1006D] [CF1006E] [CF1006F] [CF1009A] [CF1009B] [CF1009C] [CF1009D] [P1627] [CF1009E] [P1835] [CF1009F] [P3509] [CF1010A] [CF1010B] [CF1010E] [P3005] [CF1011A] [CF1011B] [CF1012B] [CF1013A] [P2680] [CF1013B] [P2766] [CF1015A] [P3009] [CF1015B] [CF1015C] [P3371] [CF1023A] [CF1023B] [CF1023C] [CF1023D] [CF1023E] [P1245] [CF1023F] [CF1025A] [P1343] [CF1025B] [P3313] [CF1025C] [P1742] [CF1025D] [CF1027A] [CF1027B] [P3079] [CF1027C] [CF1027D] [CF1027E] [CF1027F] [P2569] [CF1028A] [CF1029A] [CF1029B] [CF1029C] [CF1029D] [P1606] [CF1029E] [CF1029F] [CF1030A] [CF1030B] [CF1030C] [P3159] [CF1030D] [CF1030E] [CF1032D] [CF1032F] [P1346] [CF1034B] [CF1036A] [CF1036B] [P1728] [CF1036C] [P3469] [CF1036D] [CF1036E] [P3072] [CF1037A] [CF1037B] [P2909] [CF1037C] [CF1037D] [CF1037E] [CF1038A] [P1041] [CF1038B] [P1689] [CF1038C] [CF1038D] [CF1038E] [CF1039B] [P2928] [CF1040A] [CF1040B] [CF1041A] [CF1041B] [CF1041C] [P1405] [CF1041E] [CF1042A] [CF1042B] [P2157] [CF1042C] [CF1042D] [CF1042E] [CF1042F] [CF1044F] [P2663] [CF1045A] [CF1045B] [CF1045C] [P3196] [CF1045D] [P2068] [CF1045G] [P2785] [CF1045I] [CF1046C] [CF1046F] [P2535] [CF1046I] [CF1047A] [CF1047B] [CF1051A] [P3519] [CF1051B] [P1182] [CF1051C] [CF1051D] [CF1051F] [CF1059E] [P1761] [CF1062E] [CF1063A] [CF1063B] [CF1063C] [P3501] [CF1064A] [CF1064B] [P3001] [CF1065A] [CF1065B] [CF1065C] [CF1065D] [CF1065F] [CF1066A] [CF1066B] [P3293] [CF1066C] [CF1066D] [CF1066E] [P2147] [CF1066F] [CF1073E] [P1744] [CF1073F] [P3150] [CF1076E] [CF1077D] [P1425] [CF1080A] [CF1080B] [CF1080C] [P1241] [CF1080F] [P2967] [CF1081A] [CF1081B] [P2945] [CF1081C] [CF1081D] [P2877] [CF1081E] [P2829] [CF1081G] [CF1082A] [CF1082B] [CF1083E] [CF1091A] [CF1091B] [CF1091C] [P1437] [CF1091D] [P1615] [CF1091E] [CF1092A] [CF1092B] [P1121] [CF1092E] [P1103] [CF1092F] [P3335] [CF1093A] [CF1093B] [CF1093C] [CF1093D] [CF1093E] [CF1093F] [P2029] [CF1093G] [P1009] [CF1095A] [P2636] [CF1095B] [P2509] [CF1095C] [P3050] [CF1095D] [P2016] [CF1095E] [P2192] [CF1095F] [CF1096A] [P1975] [CF1096B] [CF1096C] [CF1096D] [CF1096E] [CF1096F] [P1398] [CF1096G] [P1002] [CF1097A] [P1794] [CF1097B] [CF1097C] [P1768] [CF1097D] [P1258] [CF1101B] [P2918] [CF1101G] [CF1102A] [CF1102B] [P1800] [CF1102C] [P2391] [CF1102D] [CF1102E] [P1643] [CF1106A] [CF1106B] [CF1106C] [P2402] [CF1106D] [P2008] [CF1106E] [CF1106F] [CF1107A] [CF1107B] [CF1107C] [CF1107D] [CF1110A] [P1957] [CF1110B] [P1208] [CF1110C] [P2543] [CF1110D] [CF1110E] [P3275] [CF1110F] [P1505] [CF1111A] [CF1111B] [CF1111C] [P3433] [CF1111D] [CF1111E] [SP1] [SP2] [SP11] [SP1557] [P2320] [SP4155] [P1065] [SP27561] [AT25] [AT53] [AT162] [AT163] [P1723] [AT184] [P2643] [AT215] [AT240] [AT254] [AT261] [AT265] [P2559] [AT277] [AT440] [AT663] [P2510] [AT672] [P2150] [AT782] [AT783] [P2911] [AT784] [P2025] [AT807] [AT815] [AT819] [AT867] [P2426] [AT918] [AT919] [AT920] [P1676] [AT934] [AT989] [AT994] [P2391] [AT997] [AT1005] [AT1006] [AT1013] [P1770] [AT1014] [P3015] [AT1018] [AT1057] [AT1087] [P1172] [AT1141] [P2276] [AT1201] [AT1213] [AT1357] [AT1391] [AT1507] [AT1551] [AT2084] [AT2297] [AT2335] [AT2377] [AT2392] [P2179] [AT2820] [AT2821] [AT3532] [AT3588] [AT3595] [AT3847] [AT3873] [AT3874] [AT3875] [P1673] [AT3879] [AT3881] [AT3918] [P2418] [AT3919] [P1024] [UVA136] [UVA532] [P2083] [UVA589] [P1689] [UVA1381] [P3350] [UVA1705] [P1232] [UVA10189] [P2477] [UVA10310] [UVA11362] [P2486] [UVA11636] [UVA11956] [UVA12169] [UVA12412] [UVA12558] [P2219]
统计数据非实时更新。

签名

封禁:号召全机房的同志打高钧

ZJOI2018 Score:0+0+0+20+20+10=50

NOIP2018 Score:100+100+55+100+50+44=449

PKUWC2019 Score:100+0+0+22+21+0=143

ZJOI2019 Score:50+20+10+50+80+0=210

PKUSC2019 Score:100+9+40+22+8+100=279

http://bytew.net/OIer/

https://csacademy.com/app/graph_editor/

LaTeX公式大全

pb_ds

pb_ds

CCF=China Corruption Federation

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。