U8457 chen_zhe

    • 2.9K提交
    • 539通过
    • 1排名
  • 用户类型 管理员
  • 注册时间 2015-08-05 09:14

Ta的洛谷博客

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P1003] [P1004] [P1639] [P1005] [P1007] [P2717] [P1008] [P1009] [P1012] [P1014] [P2743] [P1017] [P1020] [P3391] [P1028] [P3408] [P1029] [P1884] [P1035] [P1036] [P1037] [P1044] [P1046] [P1047] [P1048] [P3344] [P1049] [P1055] [P3471] [P1056] [P1059] [P2761] [P1060] [P1064] [P1230] [P1067] [P1490] [P1068] [P1216] [P1070] [P3478] [P1073] [P1074] [P1077] [P1657] [P1079] [P1080] [P1081] [P1082] [P2010] [P1083] [P1084] [P1085] [P1087] [P1089] [P1090] [P1091] [P1095] [P1107] [P1110] [P1714] [P1115] [P3408] [P1119] [P1125] [P1129] [P1193] [P1131] [P1134] [P1144] [P1147] [P1149] [P2716] [P1150] [P1156] [P1169] [P1177] [P2368] [P1179] [P2164] [P1189] [P2961] [P1195] [P1196] [P1251] [P1197] [P2324] [P1198] [P1249] [P1199] [P1200] [P1204] [P1217] [P1219] [P2216] [P1220] [P1223] [P1026] [P1226] [P3041] [P1227] [P1230] [P1475] [P1236] [P1265] [P1268] [P1272] [P1273] [P1276] [P2053] [P1288] [P1929] [P1290] [P1291] [P3321] [P1303] [P1307] [P1308] [P1353] [P1311] [P1312] [P1028] [P1313] [P1314] [P3202] [P1315] [P1328] [P1330] [P1336] [P1340] [P1341] [P2737] [P1345] [P1349] [P2505] [P1351] [P1372] [P3028] [P1377] [P1378] [P2024] [P1391] [P1180] [P1399] [P1244] [P1403] [P1295] [P1415] [P2603] [P1421] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P2044] [P1426] [P1427] [P1428] [P1439] [P1441] [P1449] [P1462] [P1464] [P1478] [P1480] [P1484] [P1486] [P1489] [P1494] [P1504] [P3111] [P1507] [P1408] [P1514] [P1516] [P1525] [P1534] [P1540] [P1250] [P1551] [P1552] [P1553] [P2963] [P1563] [P1579] [P1590] [P2694] [P1598] [P2036] [P1600] [P1601] [P3207] [P1606] [P1613] [P1618] [P1623] [P1631] [P1634] [P1640] [P1641] [P1651] [P1699] [P1709] [P1712] [P1720] [P1739] [P1758] [P1772] [P1781] [P1550] [P1803] [P1816] [P1828] [P1842] [P1701] [P1848] [P1850] [P1856] [P1858] [P1879] [P3261] [P1880] [P1884] [P1685] [P1886] [P1900] [P1901] [P1903] [P1908] [P2277] [P1909] [P2222] [P1914] [P1919] [P1932] [P1941] [P1955] [P1965] [P1562] [P1966] [P1967] [P1969] [P1774] [P1970] [P1842] [P1972] [P3464] [P1979] [P1980] [P1981] [P2218] [P1982] [P1983] [P1984] [P1686] [P1991] [P1996] [P2299] [P2003] [P2883] [P2005] [P3150] [P2010] [P2023] [P3443] [P2024] [P2038] [P2042] [P2150] [P2048] [P2051] [P2867] [P2055] [P2058] [P2154] [P2059] [P2061] [P2085] [P2766] [P2089] [P2114] [P2118] [P2119] [P2123] [P2141] [P2142] [P2144] [P1670] [P2146] [P2148] [P2188] [P2149] [P2150] [P2152] [P2973] [P2157] [P2055] [P2160] [P2161] [P2168] [P2175] [P2507] [P2197] [P2952] [P2216] [P2869] [P2239] [P2321] [P2257] [P2258] [P1021] [P2261] [P2577] [P2264] [P2071] [P2278] [P2279] [P1753] [P2296] [P2312] [P2320] [P2327] [P2330] [P2339] [P3080] [P2341] [P1030] [P2344] [P2375] [P2388] [P3433] [P2393] [P2394] [P2397] [P3379] [P2414] [P2419] [P2420] [P2440] [P2449] [P2467] [P2486] [P1344] [P2515] [P2526] [P1495] [P2540] [P2568] [P3222] [P2569] [P2572] [P2574] [P1056] [P2586] [P2590] [P2596] [P3429] [P2615] [P3534] [P2617] [P3057] [P2619] [P1374] [P2624] [P2634] [P2661] [P2668] [P2677] [P2669] [P2813] [P2670] [P2671] [P1547] [P2672] [P2675] [P2678] [P2679] [P3126] [P2680] [P3176] [P2709] [P2725] [P2727] [P1867] [P2742] [P2744] [P2746] [P2061] [P2750] [P2759] [P2782] [P2801] [P2951] [P2812] [P3035] [P2822] [P2824] [P2827] [P2831] [P2846] [P2851] [P2645] [P2860] [P2863] [P2869] [P2529] [P2870] [P2877] [P1410] [P2886] [P1076] [P2891] [P2894] [P2352] [P2900] [P3554] [P2904] [P2921] [P2955] [P2100] [P2967] [P2982] [P3007] [P3038] [P3045] [P1063] [P3052] [P3480] [P3080] [P3082] [P3096] [P1770] [P3099] [P3119] [P3120] [P1878] [P3128] [P3157] [P3160] [P3163] [P2857] [P3165] [P3167] [P3177] [P3165] [P3178] [P3194] [P3197] [P3203] [P3224] [P3225] [P3240] [P3258] [P3302] [P3332] [P3354] [P3366] [P3367] [P2380] [P3368] [P2330] [P3369] [P3371] [P1086] [P3372] [P2741] [P3373] [P2295] [P3374] [P3375] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3380] [P2248] [P3381] [P3382] [P3383] [P3384] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P2275] [P3391] [P3398] [P1063] [P3455] [P3460] [P3467] [P2588] [P3469] [P1958] [P3477] [P3486] [P3537] [P3567] [P1654] [P3574] [P3604] [P3611] [P3451] [P3612] [P3620] [P1138] [P3626] [P3627] [P1031] [P3631] [P3383] [P3642] [P3643] [P3674] [P3690] [P1364] [P3709] [P3723] [P3745] [P2422] [P3746] [P3748] [P3519] [P3749] [P2111] [P3750] [P3760] [P3013] [P3765] [P3796] [P3803] [P3804] [P2755] [P3806] [P3808] [P3810] [P3811] [P3830] [P2165] [P3833] [P3834] [P3458] [P3835] [P3865] [P1134] [P3866] [P3870] [P3920] [P3951] [P1228] [P3952] [P2114] [P3953] [P1711] [P3954] [P3955] [P3956] [P3957] [P2032] [P3958] [P3959] [P3960] [P3975] [P2787] [P3978] [P1088] [P3980] [P3988] [P3989] [P1756] [P3990] [P3998] [P4001] [P1343] [P4026] [P2641] [P4027] [P1919] [P4079] [P1906] [P4095] [P4113] [P1226] [P4114] [P4115] [P4116] [P2493] [P4128] [P4136] [P1197] [P4145] [P4147] [P4161] [P4168] [P4169] [P4173] [P4178] [P1218] [P4211] [P4222] [P4231] [P4246] [P2582] [P4264] [P4275] [P4279] [P4284] [P4316] [P4322] [P4326] [P1319] [P4332] [P4349] [P4360] [P4366] [P4402] [P4413] [P4432] [P3350] [P4449] [P2962] [P4495] [P2734] [P4513] [P4514] [P4516] [P4544] [P4547] [P2322] [P4549] [P1638] [P4597] [P1750] [P4604] [P4626] [P2112] [P4645] [P4701] [P3026] [P4702] [P4703] [P4710] [P4711] [P2590] [P4712] [P4752] [P4753] [P4754] [P1155] [P4767] [P4779] [P4780] [P4781] [P4828] [P4829] [P2392] [P4830] [P4831] [P3261] [P4884] [P4888] [P1816] [P4889] [P1051] [P4890] [P2623] [P4895] [P4924] [P4925] [P2688] [P4932] [P4933] [P4954] [P2326] [P4994] [P1999] [P4995] [P2656] [P4996] [P2735] [P4997] [P5015] [P5016] [P5018] [P5020] [P5022] [CF1A] [CF4A] [P3305] [CF13C] [CF55D] [P2890] [CF149D] [P2081] [CF235E] [CF280C] [CF290A] [P2841] [CF290B] [P2698] [CF409D] [CF409F] [CF463D] [CF505C] [CF580A] [CF708C] [CF739E] [CF833B] [CF870E] [P1756] [CF883G] [P2898] [CF896E] [CF908D] [P2338] [CF911A] [CF915E] [CF916E] [CF934A] [P2867] [CF934B] [CF939D] [P2998] [CF940A] [P3188] [SP1] [SP5971] [P1917] [SP13106] [UVA10082] [UVA10228] [UVA11732] [UVA12105] [P1345]
统计数据非实时更新。

难易度统计

入门难度 41
普及- 74
普及/提高- 56
普及+/提高 55
提高+/省选- 158
省选/NOI- 139
NOI/NOI+/CTSC 15

统计数据非实时更新。

签名

友情链接:redbag.pw 可爱的redbag的小屋

我的知乎首页

负责题库、题解一块儿

while (1)
    noip2018.rp++,noip2018.score++;

微小的进步:

2017-12-17 过省选斗兽场动态规划1

2017-12-18 神犇

2018-3-7 过省选斗兽场AC自动机

2018-8-16 AC400祭

2018-8-17 过省选斗兽场莫队

2018-8-20 过省选斗兽场树链剖分

2018-8-25 过省选斗兽场平衡树

2018-8-26 过省选斗兽场二分图

2018-8-26 提高综合练习1

2018-8-27 提高综合练习2

2018-8-31 AC450祭

2018-11-4 AC500祭

头像链接

//头像P站id:69690205(旧头像)

给自己留个备忘录

这还是个备忘录

就凭这几页请文果真报续刊!!!

秋令营梗收集贴子

文文。新闻

咸者说

有多少dalao可供蒟蒻膜拜:

气象台

东方编程(便乘)团队

反⑨baka拖更大队

封禁原因:太弱了,严重拉低洛谷平均水平

短时间内的目标

1、AC550

萌新求教

点击查看更多...