U88006 BLUESKY007

  • 2.8K提交
  • 1.1K通过
  • 539排名
 • 用户 ID88006
 • 用户类型普通用户
 • 注册时间 2018-02-22 09:29

博客

难易度统计

尚无评定 2
入门难度 103
普及- 163
普及/提高- 158
普及+/提高 109
提高+/省选- 257
省选/NOI- 243
NOI/NOI+/CTSC 64

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P3023] [P1002] [P1479] [P1003] [P1004] [P1005] [P1006] [P2537] [P1007] [P2495] [P1008] [P1027] [P1009] [P1010] [P1011] [P1878] [P1012] [P1013] [P1014] [P1015] [P2858] [P1017] [P1018] [P3021] [P1019] [P1020] [P1021] [P2292] [P1022] [P1024] [P2270] [P1025] [P1028] [P1029] [P1030] [P1031] [P1100] [P1032] [P1811] [P1033] [P2093] [P1034] [P1035] [P1036] [P1038] [P1039] [P1040] [P1041] [P1439] [P1042] [P1044] [P1055] [P1045] [P2635] [P1046] [P1047] [P1048] [P2821] [P1049] [P1051] [P2245] [P1052] [P1409] [P1053] [P1055] [P1056] [P1222] [P1057] [P1059] [P1060] [P1063] [P1064] [P2264] [P1065] [P1028] [P1066] [P2021] [P1067] [P1068] [P1253] [P1071] [P1513] [P1072] [P1073] [P2620] [P1074] [P1075] [P1079] [P1080] [P1839] [P1081] [P1082] [P1083] [P1084] [P1584] [P1085] [P3075] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1092] [P1093] [P1094] [P1275] [P1097] [P2128] [P1098] [P1603] [P1099] [P2977] [P1101] [P1104] [P1106] [P1115] [P1116] [P1125] [P2253] [P1129] [P1134] [P1135] [P1137] [P1138] [P1139] [P2109] [P1144] [P2313] [P1147] [P3255] [P1149] [P1150] [P1151] [P1155] [P3394] [P1156] [P1160] [P1162] [P1910] [P1164] [P1168] [P1177] [P1179] [P1181] [P1182] [P1192] [P1198] [P2215] [P1199] [P1200] [P1201] [P1202] [P1203] [P1204] [P1208] [P1216] [P1990] [P1217] [P1218] [P1403] [P1219] [P1223] [P1226] [P1230] [P1233] [P1259] [P1255] [P1257] [P3319] [P1259] [P1281] [P3432] [P1288] [P1290] [P1303] [P2435] [P1304] [P1305] [P1306] [P1307] [P1308] [P1311] [P1312] [P1482] [P1313] [P1822] [P1314] [P1315] [P1316] [P1300] [P1319] [P1320] [P2581] [P1321] [P1328] [P1330] [P1337] [P1338] [P1341] [P1348] [P1247] [P1349] [P1351] [P1327] [P1352] [P1357] [P1368] [P1372] [P1378] [P1387] [P1390] [P1397] [P1403] [P1420] [P2856] [P1421] [P1243] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P2249] [P1427] [P1428] [P1439] [P2580] [P1440] [P1443] [P1447] [P1451] [P1452] [P1463] [P1791] [P1464] [P1474] [P3472] [P1478] [P1482] [P1498] [P1514] [P1516] [P1322] [P1525] [P1540] [P1541] [P3327] [P1548] [P1553] [P1554] [P1563] [P1567] [P1576] [P1579] [P1580] [P1582] [P1590] [P1592] [P1695] [P1598] [P2183] [P1601] [P1602] [P1604] [P1605] [P1453] [P1609] [P1832] [P1613] [P1616] [P2426] [P1618] [P1629] [P1631] [P1634] [P1652] [P1289] [P1664] [P3211] [P1706] [P1712] [P1720] [P1726] [P1731] [P2357] [P1739] [P3044] [P1750] [P1755] [P1757] [P1763] [P1771] [P3384] [P1776] [P1781] [P1782] [P1784] [P1801] [P1802] [P2445] [P1803] [P1807] [P2349] [P1808] [P1461] [P1810] [P1820] [P1838] [P1847] [P3338] [P1850] [P1857] [P1858] [P1865] [P1902] [P1866] [P2950] [P1867] [P1872] [P1876] [P1877] [P2586] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1892] [P2796] [P1896] [P1908] [P1909] [P1914] [P1919] [P1939] [P1941] [P1954] [P1962] [P1965] [P1654] [P1966] [P3412] [P1967] [P1968] [P1681] [P1969] [P2651] [P1970] [P1972] [P1979] [P1980] [P1984] [P2000] [P2024] [P2034] [P1269] [P2038] [P2043] [P1960] [P2044] [P2051] [P3501] [P2053] [P2055] [P2066] [P2084] [P2089] [P2092] [P2114] [P2141] [P1862] [P2142] [P1444] [P2150] [P2375] [P2152] [P2153] [P2158] [P2349] [P2163] [P2168] [P2170] [P2181] [P2197] [P2048] [P2216] [P2219] [P2009] [P2220] [P2239] [P1014] [P2251] [P2257] [P2261] [P2292] [P2296] [P2303] [P2312] [P2689] [P2359] [P2384] [P3105] [P2386] [P2393] [P2035] [P2394] [P2499] [P2396] [P2397] [P2398] [P3277] [P2424] [P2436] [P2467] [P2503] [P2508] [P2512] [P2520] [P2522] [P2563] [P2564] [P2568] [P2580] [P2591] [P2604] [P2613] [P2615] [P2626] [P3441] [P2627] [P1301] [P2655] [P2661] [P2647] [P2668] [P2669] [P2670] [P2518] [P2671] [P2678] [P3273] [P2679] [P2680] [P1419] [P2698] [P2965] [P2701] [P1516] [P2723] [P2727] [P1220] [P2734] [P2462] [P2737] [P2742] [P2763] [P2764] [P2765] [P2766] [P2774] [P2567] [P2814] [P1892] [P2822] [P2827] [P2831] [P2841] [P2939] [P2947] [P2955] [P3128] [P3156] [P2615] [P3157] [P3159] [P1139] [P3166] [P3167] [P3220] [P3175] [P2128] [P3183] [P3195] [P3197] [P3216] [P3263] [P3312] [P3327] [P3366] [P2146] [P3367] [P3368] [P3369] [P3370] [P1532] [P3371] [P3232] [P3372] [P3373] [P3358] [P3374] [P1912] [P3375] [P2800] [P3376] [P3377] [P3378] [P3379] [P3381] [P3382] [P1559] [P3383] [P1401] [P3384] [P3326] [P3385] [P3386] [P3387] [P3388] [P2740] [P3389] [P3390] [P3391] [P3392] [P3396] [P3413] [P3274] [P3455] [P3567] [P3628] [P1505] [P3649] [P3680] [P1397] [P3690] [P1258] [P3717] [P3738] [P1917] [P3740] [P3742] [P2370] [P3796] [P3803] [P2175] [P3804] [P3805] [P3806] [P1983] [P3807] [P3808] [P3809] [P3810] [P3811] [P3812] [P3136] [P3825] [P3826] [P1429] [P3829] [P3834] [P3846] [P3865] [P2176] [P3868] [P3878] [P3895] [P3896] [P3246] [P3912] [P3916] [P3919] [P3938] [P3943] [P3951] [P3952] [P2910] [P3953] [P2264] [P3954] [P3958] [P3959] [P3980] [P4000] [P4005] [P4016] [P2752] [P4095] [P2570] [P4155] [P1908] [P4159] [P1429] [P4195] [P4205] [P4213] [P4238] [P4305] [P4313] [P4325] [P2074] [P4326] [P4363] [P4383] [P4390] [P4409] [P2615] [P4445] [P4484] [P1305] [P4512] [P2341] [P4549] [P4550] [P4551] [P4568] [P4702] [P4703] [P4710] [P4711] [P4712] [P4717] [P4718] [P4720] [P1994] [P4725] [P1515] [P4726] [P4735] [P4752] [P4753] [P2515] [P4767] [P4768] [P3515] [P4771] [P1510] [P4774] [P4777] [P2220] [P4779] [P4782] [P4783] [P4828] [P4829] [P4834] [P4863] [P3115] [P4884] [P2114] [P4894] [P4929] [P2849] [P4980] [P1195] [P4994] [P4995] [P4996] [P5000] [P2087] [P5003] [P5004] [P5019] [P3465] [P5020] [P5021] [P5022] [P5023] [P5026] [P5038] [P5091] [P5116] [P1081] [P5117] [P5118] [P2631] [P5119] [P2918] [P5120] [P5121] [P5159] [P5205] [P5245] [P1508] [P5248] [P5283] [P5285] [P3401] [P5290] [P3072] [P5304] [P5315] [P2835] [P5316] [P2625] [P5431] [CF1A] [CF4A] [CF10E] [P3476] [CF12A] [P1677] [CF15E] [P1746] [CF20C] [CF25E] [P1822] [CF33C] [CF40A] [CF44C] [CF44H] [P2082] [CF52C] [CF61A] [CF79D] [P1024] [CF142B] [P2252] [CF171B] [CF191C] [CF280A] [P2579] [CF280C] [P2495] [CF280D] [P3423] [CF285D] [CF285E] [CF327E] [CF409F] [P3101] [CF413D] [CF438D] [P1681] [CF448C] [CF450A] [CF450B] [P3066] [CF451E] [P1613] [CF460C] [P1871] [CF535E] [P3519] [CF665C] [CF714A] [P2350] [CF777A] [P3025] [CF777B] [CF777C] [CF777D] [P1781] [CF777E] [CF778D] [P3003] [CF787A] [P2492] [CF802C] [CF816B] [CF845C] [CF847D] [CF847G] [CF847M] [CF848B] [CF850A] [CF869A] [CF894A] [CF899F] [CF914G] [CF915D] [P3459] [CF936C] [CF938D] [CF961C] [P2563] [CF977A] [P2046] [CF977B] [CF977C] [CF977D] [P2997] [CF977E] [P2109] [CF977F] [CF978A] [CF978B] [P3317] [CF978C] [CF978D] [P3520] [CF978E] [P3369] [CF978F] [CF978G] [CF986B] [CF987C] [CF988A] [CF988B] [CF988C] [CF988D] [P1427] [CF988E] [CF988F] [CF990A] [CF990B] [CF990C] [CF990D] [CF990E] [CF990F] [CF990G] [CF991A] [P3506] [CF991B] [P1800] [CF991C] [CF991D] [CF991E] [P1974] [CF991F] [CF992A] [CF994A] [CF996A] [CF997B] [P2307] [CF998A] [CF998B] [CF999B] [P3408] [CF1000A] [CF1000B] [CF1000C] [CF1000D] [P1105] [CF1003A] [CF1003B] [P2914] [CF1003C] [CF1003D] [P2870] [CF1004A] [CF1004B] [P1384] [CF1005A] [CF1005B] [CF1005C] [CF1005D] [CF1006A] [CF1006B] [CF1006C] [P2837] [CF1007A] [CF1008A] [CF1008B] [CF1008C] [P2361] [CF1009A] [P1110] [CF1010C] [P3302] [CF1012A] [CF1012B] [P3134] [CF1013A] [P1632] [CF1013B] [CF1015A] [CF1015B] [CF1015C] [CF1015D] [P1986] [CF1016A] [P3444] [CF1016B] [CF1016C] [P1210] [CF1016D] [CF1017A] [CF1017B] [CF1017C] [CF1019A] [P2288] [CF1020A] [P3156] [CF1020B] [P2093] [CF1023A] [CF1023B] [P2348] [CF1023C] [P2011] [CF1023D] [P2901] [CF1025A] [P1467] [CF1025B] [P1865] [CF1025C] [P1576] [CF1027A] [CF1027B] [P2968] [CF1027C] [CF1028A] [CF1028B] [P1765] [CF1028C] [CF1029A] [CF1029B] [CF1029C] [P1818] [CF1029D] [CF1029E] [P1660] [CF1029F] [CF1030A] [CF1030B] [P3338] [CF1030C] [CF1030D] [P1598] [CF1030E] [P2550] [CF1031A] [P1798] [CF1031B] [CF1031C] [P3424] [CF1031D] [CF1032A] [P3201] [CF1032B] [CF1032C] [CF1032D] [P1836] [CF1032E] [CF1032F] [CF1032G] [P3027] [CF1033A] [CF1033B] [P1824] [CF1033C] [CF1033D] [P3492] [CF1034A] [P1632] [CF1034B] [CF1036A] [P2773] [CF1036B] [CF1036C] [P2191] [CF1036D] [P2415] [CF1037A] [P2872] [CF1037B] [CF1037C] [CF1037D] [P3086] [CF1038A] [CF1038B] [CF1038C] [CF1038D] [CF1039D] [CF1040A] [CF1040B] [CF1041A] [P2576] [CF1041B] [P1612] [CF1041C] [CF1041D] [P1883] [CF1041F] [CF1042A] [CF1042B] [CF1042C] [P1340] [CF1042D] [CF1043A] [CF1043B] [P3267] [CF1043C] [P1733] [CF1043D] [CF1043E] [CF1045I] [CF1046C] [CF1046F] [CF1047A] [P2514] [CF1047B] [CF1051A] [CF1051B] [P1522] [CF1051C] [CF1051D] [CF1054A] [P1126] [CF1054B] [P2562] [CF1054C] [CF1054D] [P1805] [CF1055A] [CF1055B] [CF1055C] [CF1056A] [P3156] [CF1056B] [CF1056C] [P1575] [CF1056D] [CF1057A] [P2587] [CF1057B] [CF1057C] [P1303] [CF1059A] [CF1059B] [CF1059C] [CF1060A] [CF1060B] [P2471] [CF1061A] [P1236] [CF1061B] [CF1061C] [CF1062A] [CF1062B] [CF1062C] [CF1062D] [CF1063A] [P1687] [CF1063B] [P3361] [CF1063C] [P1191] [CF1064A] [CF1064B] [CF1065A] [P1962] [CF1065B] [CF1065C] [CF1066A] [CF1066B] [P2733] [CF1066C] [CF1066D] [CF1066E] [CF1066F] [P2029] [CF1068A] [CF1068B] [P1231] [CF1070A] [CF1070D] [CF1070F] [CF1070H] [CF1070K] [CF1073A] [P2506] [CF1073B] [CF1073C] [CF1073D] [CF1076A] [P2237] [CF1076B] [P2290] [CF1076C] [P1053] [CF1077A] [P3357] [CF1077B] [P2765] [CF1077C] [CF1077D] [P2154] [CF1077E] [CF1080A] [CF1080B] [P3057] [CF1080C] [CF1081A] [P1994] [CF1081B] [P1861] [CF1081C] [CF1081D] [P3516] [CF1081E] [P1703] [CF1082A] [CF1082B] [CF1082C] [CF1088A] [CF1088B] [CF1088C] [CF1088D] [CF1090A] [CF1090D] [CF1090M] [CF1091A] [P2884] [CF1091B] [CF1091C] [CF1091D] [CF1096A] [P3037] [CF1096B] [P3017] [CF1096C] [CF1096D] [P1123] [CF1097A] [P2969] [CF1097B] [CF1097C] [CF1098A] [CF1099A] [P1958] [CF1099B] [CF1099C] [CF1100A] [P2774] [CF1100B] [CF1100C] [P1319] [CF1100D] [CF1100E] [CF1101A] [CF1101B] [CF1101C] [CF1101E] [CF1102A] [P2714] [CF1102B] [CF1102C] [P1022] [CF1102D] [P3169] [CF1102E] [CF1102F] [P1717] [CF1103A] [CF1103B] [CF1104A] [P2724] [CF1104B] [CF1105A] [P1103] [CF1105B] [P1533] [CF1105C] [CF1105D] [CF1106A] [CF1106B] [CF1106C] [P3304] [CF1106D] [CF1107A] [CF1107B] [P1463] [CF1107C] [CF1107D] [CF1107E] [CF1108A] [CF1108B] [P1606] [CF1108C] [P2950] [CF1108D] [P2666] [CF1109A] [P3054] [CF1109B] [CF1109D] [CF1110A] [P2081] [CF1110B] [CF1110C] [CF1110D] [CF1110E] [CF1111A] [CF1111B] [P3122] [CF1111C] [CF1113A] [P3452] [CF1113B] [P1136] [CF1114A] [CF1114B] [CF1114C] [CF1114D] [P2169] [CF1117A] [CF1117B] [P1352] [CF1117C] [CF1117D] [P2916] [CF1118A] [CF1118B] [CF1118C] [P3457] [CF1118E] [CF1119A] [CF1119B] [CF1119C] [CF1119D] [P1630] [CF1119E] [CF1119G] [P1394] [CF1119H] [CF1129B] [CF1130A] [CF1130B] [CF1130C] [P2033] [CF1131A] [P1987] [CF1131B] [CF1131C] [CF1131D] [CF1131E] [P1058] [CF1131F] [CF1132E] [CF1132F] [P1179] [CF1140A] [CF1140B] [CF1140C] [CF1140D] [P1120] [CF1140E] [CF1141A] [CF1141B] [P1888] [CF1141C] [CF1141D] [CF1141E] [CF1141G] [CF1144A] [CF1144B] [CF1144C] [P1914] [CF1144D] [CF1144E] [CF1144F] [P3495] [CF1144G] [CF1146A] [CF1146B] [CF1146C] [P2431] [CF1146D] [CF1146E] [CF1148A] [P2316] [CF1148B] [P1912] [CF1148C] [P2798] [CF1148D] [P2330] [CF1148E] [P1198] [CF1148F] [P1039] [CF1149A] [CF1150A] [P3207] [CF1150B] [CF1151A] [P1702] [CF1151B] [P1551] [CF1151C] [P2760] [CF1151D] [CF1151E] [P3540] [CF1152A] [P2286] [CF1152B] [P3099] [CF1152C] [P2958] [CF1152D] [CF1152E] [CF1153A] [P2908] [CF1153B] [CF1153C] [CF1153D] [CF1153E] [CF1154A] [P1331] [CF1154B] [CF1154C] [CF1154D] [CF1154E] [P2432] [CF1154F] [P3283] [CF1154G] [CF1155A] [CF1155B] [CF1155C] [CF1155D] [P2704] [CF1155E] [P1784] [CF1157A] [P2572] [CF1157B] [P1771] [CF1157D] [P1302] [CF1157E] [CF1157F] [P2548] [CF1157G] [CF1165A] [CF1165B] [CF1165C] [CF1165D] [CF1165E] [CF1166A] [CF1166B] [CF1166C] [CF1166D] [CF1166E] [CF1166F] [CF1167A] [CF1167B] [CF1168A] [CF1168B] [CF1168C] [CF1169A] [CF1169B] [CF1172A] [CF1172B] [P3218] [CF1173A] [CF1173B] [CF1174A] [P2345] [CF1174B] [P2937] [CF1174C] [CF1174D] [CF1174E] [CF1174F] [P2372] [CF1175A] [CF1175B] [CF1175C] [CF1175D] [CF1175E] [CF1176A] [CF1176B] [CF1176C] [P1417] [CF1176D] [CF1176E] [CF1176F] [CF1177A] [CF1177B] [CF1179A] [P2809] [CF1179B] [P1558] [CF1180A] [CF1180B] [CF1181A] [CF1181B] [CF1181C] [P2891] [CF1181D] [CF1182A] [P3103] [CF1182B] [CF1182C] [P1068] [CF1182D] [P3411] [CF1182E] [CF1182F] [P2158] [CF1183A] [CF1183B] [CF1183C] [CF1183D] [CF1183E] [CF1183F] [CF1183G] [CF1183H] [CF1185A] [CF1185B] [CF1185D] [CF1185E] [CF1185F] [CF1186A] [P1184] [CF1186C] [CF1186D] [CF1187A] [CF1187B] [P2232] [CF1187C] [CF1187D] [CF1187E] [CF1188B] [CF1189A] [P1916] [CF1189B] [CF1189C] [CF1191A] [CF1191B] [P1492] [SP1] [SP2] [SP1805] [P2661] [SP3871] [SP4033] [SP7155] [SP7507] [AT261] [AT807] [P3450] [AT1097] [AT1476] [AT1753] [AT2005] [P3042] [AT2043] [P1978] [AT2084] [AT2165] [AT2361] [AT2364] [AT2370] [P2002] [AT2465] [AT2665] [P3020] [AT2705] [AT2827] [P1793] [AT3855] [UVA100] [UVA11300] [UVA11388] [P2942] [UVA11417] [P2047] [UVA11424] [UVA11426] [P2677] [UVA11636] [UVA11997] [P1287]
统计数据非实时更新。

签名

$\color{#F00}\Huge{AFOed}$
$\color{#fff}ver.20190723.001$
$\color{#39E}page\ \ views=$

蒟蒻的$\color{#F00} flag$区(持续更新)

$\color{#6AF}\text{蒟蒻一定会努力变强的}$

 • CF rating上橙 $\color{#A0A}1957\color{blue}(1799/1786/1767/1767)/\color{#FF8C00}2100$
 • AC数达到2000 $\color{#FA6}1091/2000\ 54\%$
 • NOI2019Au/Ag (快醒醒别梦了)
点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。